Den första terrorismen i islams historia

1 – Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött och efterträtts av Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh), avföll vissa araber vilkas hjärtan hade avvikit från sanningen och fallit offer för Satan som hindrade dem från den raka vägen. Följaktligen föll de för såväl ideologisk terrorism som för materiell terrorism. De rebellerade mot sanningen, gick ut från samlingen och trotsade makthavaren. De hade olika uppfattningar inom den ideologiska terrorismen. De spred och propagerade den värsta åsikten och den vidrigaste terrorismen. Vissa av dem sade om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om han verkligen vore en profet skulle han aldrig ha dött.”

Andra sade:

”Profetlängden är över efter hans död. Numera behöver vi aldrig någonsin lyda någon.”

En av dem sade:

Vi lydde Allâhs sändebud så länge han levde bland oss

vad skall Allâhs slavar med Abû Bakr till?

Skall Bakr ärva det efter hans död

det är i så fall en riktig katastrof

En grupp sade:

”Vi tror bara på Allâh.”

En annan sade:

”Vi vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud, men vi ger inte våra egendomar till er.”1

Det kom upp flera uttalanden inom denna ideologiska terrorism som konfronterades av Abû Bakr och Allâhs soldater bland Muhâdjirûn och Ansâr; var och en ville dö innan den andre. De bekämpade dem efter att Abû Bakr hade sagt:

”Jag svär vid Allâh att om de inte betalar ett rep till mig så skall jag skall bekämpa dem på grund av det tills att jag tar det.”

I en annan rapportering sade han (radhiya Allâhu ´anh):

”Jag svär vid Allâh att jag skall bestrida den som skiljer på bönen och allmosan. Jag svär vid Allâh att jag skall bestrida dem om de vägrar ge mig en killing som de brukade betala till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Där och då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som dessförinnan var oense med Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) om kriget mot avfällingarna:

”Slutligen insåg jag att Allâh hade öppnat Abû Bakrs bröst för ett krig. Då förstod jag att det var rätt.”2

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Allâh att Abû Bakrs tro övervägde hela samfundets tro med kriget mot avfällingarna.”3

Kriget bröt samman och de troende sattes på prövning. Kriget mot de ideologiska och materiella terroristerna varade länge. Till sist rensade Allâh jorden från deras smuts och stödde Sina segrande styrkor mot Satans besegrade sekt. Dessa onda människor gick under till sista man – och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!

1Se ”al-Iktifâ’” (2/1/8-9) av al-Kalâ´î och dennes ”Mukhtasar Sîrat-ir-Rasûl” och ”Fath-ul-Bârî” (12/276) av Hâfidh Ibn Hadjar.

2al-Bukhârî (6924) och Muslim (20).

3Se ”al-Bidâyah wan-Nihâyah” (9/414) av Ibn Kathîr.