Den fastandes dubbla belöning

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

Faydh-ul-Qadîr (2/433)

Zayd bin Khâlid al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som bryter den fastandes fasta får lika stor belöning som han utan att den fastandes belöning reduceras någonting.”1

Det vill säga med sin kvällsmat. Det kan likaså vara med en dadel. Om ingetdera är möjligt, går det också bra att bjuda på vatten. I detta fall erhåller den rike och tacksamme både sin egen fastas belöning och den fattiges belöning vars fasta han har brutit.

1Rapporterad av at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî sade:

Hadîthen är god och autentisk.”

Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1078).