Den enda uteblivna handlingen som är otro

Bönen är islams bästa handling efter trosbekännelsen. Efter trosbekännelsen är ingen utebliven handling otro frånsett bönen.

Qur’ânen och Sunnah klargör Allâhs (ta´âlâ) kärlek och hänsyn till bönen då Han ålade fem böner om dagen. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått fram och tillbaka till Honom sade Han (tabârak wa ta´âlâ):

”Den är fem till antalet, femtio till belöningen.”

Och lov och pris tillkommer Allâh.