Den duglige friaren

1067 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välj ut er säd! Gift bort de dugliga och gift bort till dem.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah (1/607), Ibn ´Adî i ”al-Kâmil” (1/64), ad-Dâraqutnî (416), al-Hâkim (2/163) och al-Khatîb (1/264) via al-Hârith bin ´Imrân al-Dja´farî, från Hishâm bin ´Urwah, från hans fader, från ´Â’ishah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen är via alla vägar och håll, samt ´Umars hadîth, tvivelsutan autentisk. Däremot måste man veta att duglighet ligger enbart i religiositet och karaktär.