Den bäste muslimen

Muslim sade:

40 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr bin ´Abdillâh bin ´Amr bin Sarh al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss, från ´Amr bin al-Hârith, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga:

En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vilken muslim är bäst?” Han svarade: ”Han som fredar muslimerna med sin tunga och sin hand.”

Det vill säga, vems islam är fullkomligast? Det är muslimen som fredar andra muslimer med sin tunga och låter bli att förtala dem, baktala dem och skvallra om dem samt med sin hand och låter bli att angripa dem, beslagta deras egendomar orätt och dylikt. Den som inte fredar muslimerna med sin tunga och hand har en nedsatt islam och tro.

Hadîthen bevisar att islams drag varierar, precis som trons drag varierar.