Den bästa fastan efter Ramadhân är i Muharram

Publicerad: 2008-08-26
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (1163)
Förklarare: Hâfidh Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (8/44-45)

1163 –- Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Abû Bishr, från Humayd bin ´Abdir-Rahmân al-Humayrî, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den bästa fastan efter Ramadhân, är i Allâhs månad Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska, är på natten.”””

Zuhayr bin Harb berättade för mig: Djarîr berättade för oss, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr, från Muhammad bin al-Muntashir, från Humayd bin ´Abdir-Rahmân, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad:

””Vilken bön är den bästa efter den obligatoriska? Vilken fasta är den bästa efter Ramadhân?”” Han sade: ””Den bästa bönen efter den obligatoriska bönen, är bönen mitt i natten. Den bästa fastan efter Ramadhân, är fastan i Allâhs månad Muharram.”””

”Den bästa fastan efter Ramadhân, är i Allâhs månad Muharram” -– Häri finns ett uttryckligt bevis för att det är den bästa fastemånaden. Det har redan förklarats varför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade Sha´bân så ofta till skillnad från Muharram. Vi har nämnt två anledningar:

1 – Han kan ha fått reda på dess förträfflighet först i slutet av sin livstid.

2 – Han kan ha hindrats av ursäkter som resor, sjukdomar och liknande.

”Den bästa bönen efter den obligatoriska, är på natten” –- Häri finns bevis för de lärdas samstämmighet om att frivillig bön under natten är bättre än frivillig bön under dagen. Likaså är detta ett bevis för vår kollega Abû Ishâq al-Marwazî och dem som höll med honom, om att bönen under natten är bättre än de fastställda Sunan-bönerna [1] under dagen. Majoriteten av våra kollegor [2] säger emellertid att de fastställda Sunan-bönerna är bättre eftersom de liknar de obligatoriska.

Den första åsikten är dock starkare och bättre överensstämmande med hadîthen – och Allâh vet bättre.


[1] Rawâtib.

[2] Shâfi´iyyah.