De väldigaste egenskaperna

Imâm as-Sâbûnî (rahimahullâh) förklarade Ahl-us-Sunnahs troslära som är baserad på Qur’ânen, Sunnah, imamernas ord och de lärda som höll med dem. Dessa män utgör samfundets referens när det kommer till dess religion och trosläror.

I början av kapitlet nämnde han Qur’ân-verser som handlar om resningen och uppstigningen och upphöjningen till Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Alla dessa belägg bevisar att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför alla Sina skapelser och att Han har rest Sig över tronen.

Detta är bara några av annars så många bevis som Ahl-us-Sunnah argumenterar med för att bekräfta denna väldiga egenskap, nämligen Allâhs höghet över alla Hans skapelser och Hans resning över tronen. De gjorde Takfîr på den som förnekade Allâhs höghet och resning. Ty de hör till Allâhs väldigaste egenskaper eller de kanske till och med är Hans väldigaste egenskaper. Därför ser du hur Ibn-ul-Qayyim alltid tar upp dessa egenskaper, och i synnerhet högheten, i sina böcker. Han har till och med skrivit en särskild bok om ämnet benämnd ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”. Imâm adh-Dhahabî har också skrivit en bok om ämnet benämnd ”al-´Uluww lil-´Aliyy al-Ghaffâr”. Ibn Taymiyyah har författat flera böcker vari han bekräftar denna egenskap och nämner dess många bevis. Alla nämner bevisen för att krossa dessa tvivel som de vilsna håller fast vid.