De troendes gåva när de träder in i paradiset

publicerad
13.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 127-128

Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” från Thawbân som berättade:

“Jag stod vid Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en judisk rabbin kom och sade: “Fred med dig, Muhammad.” Jag knuffade bort honom så hårt, att han nästan föll ihop. Han sade: “Varför knuffade du mig?” Jag sade: ”Skall du inte säga “Allâhs sändebud”?” Juden sade: “Vi kallar honom efter det namnet som hans familj har gett honom.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Min familj gav mig namnet Muhammad.” Juden sade: “Jag har kommit för att ställa dig en fråga.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Kommer du ha någon nytta om jag berättar för dig?” Han sade: “Jag lyssnar med mitt öra.” Allâhs sändebud grävde i marken med en pinne och sade: “Fråga.” Juden sade: “Var kommer människorna vara på Dagen då jorden ändras?” Han sade: ”I ett mörker under Bron.” Juden sade: “Vilka är de första människorna som kommer att passera den på Domedagen?” Han sade: ”De fattiga från Muhâdjirûn.” Juden sade: “Vilken gåva kommer de att få när de träder in i paradiset?” Han sade: “Kanterna på fisklevern.” Juden sade: “Vad äter de efter det?” Han sade: “Paradisets tjur som brukade beta däri kommer att slaktas åt dem.” Juden sade: “Vad kommer de att dricka?” Han sade: “Från en källa däri som heter Salsabîl.” Juden sade: “Du har talat sanning. Jag har ännu en fråga som endast en profet eller en eller två män kan svara på.” Han sade: “Kommer du ha någon nytta om jag berättar för dig?” Han sade: “Jag lyssnar på dig med mitt öra.” Han sade: “Jag har kommit för att fråga dig om barnet.” Han sade: “Mannens sädesceller är vita och kvinnans sädesceller är gula. När de enas och mannens sädesceller överväldigar kvinnans, blir det en pojke med Allâhs tillstånd. Och om kvinnan sädesceller överväldigar mannens, blir det flicka med Allâhs tillstånd.” Juden sade: “Du har talat sanning. Du är helt visst en profet.” Därefter gick han sin väg. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “När han frågade mig om detta hade jag ingen aning om det förrän Allâh (´azza wa djall) kom till mig med det.”

I al-Bukhârîs “as-Sahîh” rapporteras det att Anas sade:

“´Abdullâh bin Salâm hade hört talas om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ankomst till al-Madînah under tiden som han skördade marken. Han begav sig till Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Jag skall ställa dig tre frågor som endast en profet kan svara på. Vilket är det första tecknet inför Domedagen? Vilken är den första maten i paradiset? Vad är det som får barnet att likna fadern eller modern?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Djibrîl kom nyligen till mig med svaren.” Han sade: “Djibrîl?” Han sade: “Ja.” Han sade: “Det där är judarnas fiende bland änglarna.” Då läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp versen:

”Säg: ”Den som är fiende till Djibrîl – som på Allâhs befallning låter sjunka in i ditt hjärta med bekräftelse på det som ännu består och ger de troende vägledning och ett budskap av hopp – den som är Allâhs fiende och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och Djibrîl och Mîkâl [skall veta] att Allâh är fiende till de otrogna.””1

Angående det första tecknet inför Domedagen, så är det en eld som kommer att samla ihop människorna från öst till väst. Angående den första maten i paradiset, så är det kanterna på fisklevern. Om mannens sädesceller överväldigar kvinnans sädesceller, blir det en pojke, och om kvinnans sädesceller överväldigar mannens sädesceller, blir det en flicka.” Han sade: ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att du är Allâhs sändebud. Allâhs sändebud! Judarna är ett lögnaktigt folk. Om de får reda på att jag har blivit Muslim innan du frågar dem, kommer de att fördöma mig.” Judarna kom och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad anser ni om ´Abdullâh?” De sade: ”Han är den bäste av oss och son till den bäste av oss. Han är den högste av oss och son till den högste av oss.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vad skulle ni säga om han blev Muslim?” De sade: ”Må Allâh skydda oss från det.” Då kom Abdullâh fram och sade: ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.” Då sade de: ”Han är den värste av oss och son till den värste av oss.” Därefter försvann de. Han sade: ”Det var detta jag fruktade, Allâhs sändebud.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade i sina “as-Sahîh” från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“På Domedagen kommer marken att vara ett enda bröd som den Allsmäktige kommer att vända på med Sin hand på samma sätt som ni vänder på era bröd under resan.” Då sade en jude: “Må den Nåderike välsigna dig, Abûl-Qâsim. Skall jag inte tala om för dig vilken mat paradisets folk kommer att få på Domedagen?” Han sade: “Jo.” Juden sade: “Marken kommer att vara ett enda bröd”, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt. Då tittade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på oss och log så att hans kindtänder syntes.”

Ka´b-ul-Ahbâr sade:

“Allâh (´azza wa djall) kommer att säga till paradisets folk: “Träd in i det. Varje gäst får ett slakt och det är Jag som ger det till er. Därefter förs tjur och fisk fram som slaktas åt paradisets folk.”

1 2:97-98