De som inte ber om exorcism

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/35-37)

Fråga: Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde de 70.000 som ska stiga in i paradiset utan räkenskap eller straff sade han att de bland annat inte ber om exorcism1. Gäller det all medicinering? Hur kombinerar vi hadîthen med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att be om exorcism mot onda ögat? Befaller vi den drabbade att exorcisera sig eller härda och räkna med belöning?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om de 70.000:

Det är de som inte ber om exorcism…”

Det vill säga att de inte ber andra exorcisera dem. Däremot påbjöd han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medicinering och sade:

”Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har sänt ned ett botemedel mot den; den som känner den, känner den, och den som inte känner den, känner den inte.”2

Skillnaden klargörs på två sätt:

1 – Människan beror mer på en exorcist än på en behandling. Skulle Allâh besluta att exorcisten lyckas bota sjuklingen, uppstår andliga band mellan dem som kan bli prövande. Måhända börjar patienten tro att exorcisten är ett helgon eller dylikt. Det kan eskalera till avguderi. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i samma hadîth:

”… och som förlitar sig på sin Herre.”

2 – Det finns risk att människan ber en oberättigad person om exorcism varvid denne exorciserar med materiella behandlingsmetoder. Patienten blir dock inte frisk av själva exorcismen utan i samband med exorcismen. Följaktligen prövas människorna av exorcisten och börjar tro att hans böner är bönhörda och läsning välsignad. I själva verket är det inte alls så. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det är de som inte ber om exorcism…”

Han sade inte att de inte behandlas. Med det sagt är behandling påbjuden till skillnad från bön om exorcism som bör undvikas. Men om någon erbjuder sig självmant och vill exorcisera dig och du låter honom göra det, så omfattas du inte av hadîthen eftersom du bad inte om exorcism. Dessutom är du bra mot din broder om du exorciserar honom. Inte heller utesluts du ur de 70.000. Därtill är tillägget hos Muslim:

Det är de som inte exorciserar…”

udda och ej autentiskt. Den korrekta formuleringen är:

Det är de som inte ber om exorcism…”

Den lärde exorciserar eftersom han är lärd varvid han bör exorcisera eftersom han gagnar med Allâhs tillstånd, precis som en läkare behandlar en sjukling.

Vad beträffar personen som drabbas av det onda ögat, så har sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarat hur dess botemedel går till. Han befallde följeslagaren som drabbat en annan med onda ögat att bada och två sig varefter samma vatten sköljdes över den drabbade så att han blev bra igen3.

1al-Bukhârî (5705) och Muslim (220).

2at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3/75). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd” (5/283).

3Mâlik (2/938) och Abû Dâwûd (3880).