De som bara ber på bönemattor

Publicerad: 19.09.30
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Ighâthat-ul-Lahfân (1/109-110)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be i fårstall.”1

I vissa formuleringar heter det:

”Be i fårstall, det finns välsignelse i dem.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela jorden är en böneplats frånsett begravningsplatsen och badhuset.”3

Hur förhåller sig de som bara ber på dukbelagda bönemattor till denna praxis? Och om de beträder dem tippar de som finkar. Hur bra kan inte Mas´ûds följande ord implementeras på dem:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att antingen har ni en religion som är bättre än Muhammads religion eller också har ni öppnat dörren till villfarelse.”4

Självaste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på en halmmatta som svartnat av användning; han skvätte vatten på den och bad. Han lade inte ned någon matta på den. Ibland lade han sitt ansikte på sand, ibland på grus och ibland på lera så att den satte spår på hans ansikte. Ibn ´Umar sade:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid urinerade hundarna i och gick in och ut ur moskén. Trots det skvätte de inte vatten på något.”5

1al-Bukhârî (335) och Muslim (521).

2Abû Dâwûd (184) och Ahmad (4/68).

3Ahmad (3/83), Abû Dâwûd (492), at-Tirmidhî (317) och Ibn Mâdjah (745).

4ad-Dârimî (204), Bahshal i ”Târîkh Wâsit” och al-Khatîb al-Baghdâdî i ”Târîkh Baghdâd” (12/162).

5al-Bukhârî (174) och Abû Dâwûd.