De sanningsenliga försvinner aldrig

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 87

I detta samfund kommer det alltid att finnas åtminstone en lärd vars åsikt är sann medan andra antingen finner åsikten oklar eller också saknar vetskap om den. Ty detta samfund kan inte enas om villfarelse. Inte heller kan samfundets osanningsenliga råda över dess sanningsenliga. Med andra ord är sanningen aldrig någonsin förlorad alltid och överallt. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det lovliga är tydligt och det olovliga är tydligt. Däremellan finns tvetydigheter som många människor inte känner till.”1

Det vill säga, vissa människor känner det tvetydiga och att det är bara tvetydigt för dem som saknar kunskap om det, inte att det är tvetydigt i sig. Därför är vissa frågor tvetydiga för många lärde.

1al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).