De passiva

80 – Angående dem som säger att Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal utan att säga att den är oskapad, anser många lärda dem vara precis som dem som säger att den är skapad. De kallar dem för ””Wâqifah””, de passiva, och säger att de är värre än dem som säger att den är skapad, eftersom de tvivlar på sin religion. Vi söker skydd hos Allâh mot dem som tvivlar på att Allâhs (´azza wa djall) tal är oskapat.

81 – Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade:

””Jag hörde Ahmad bin Hanbal ställas frågan: ””Är det tillåtet att man säger att Qur’ânen är Allâhs tal och sedan håller tyst?”” Han svarade: ””Varför håller han tyst? Han hade haft rätt att vara tyst om denna fråga inte hade uppkommit. Men varför skall han vara tyst efter att de säger det de säger?””

82 – Abû Dâwûd sade:

””Jag hörde Ishâq bin Râhawayh säga: ””Den som säger: ””Jag säger inte att Qur’ânen är oskapad””, är en Djahmî.”””

83 – Abû Dâwûd sade:

””Jag hörde ´Uthmân bin Abî Shaybah: ””De som säger att Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal och håller därefter tyst, är värre än dessa -– det vill säga de som säger att Qur’ânen är skapad.””

84 – Abû Dâwûd sade:

””Jag frågade Ahmad bin Sâlih om den som säger att Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal utan att säga att den är skapad eller oskapad. Han sade: ””Han är en tvivlare och en tvivlare är otrogen.”””

85 – Ahmad bin Ibrâhîm sade:

””Jag hörde Muhammad bin Muqâtil al-´Abbâdânî– (som tillhörde de främsta muslimerna)– säga om Wâqifah: ””Jag anser att de är värre än Djahmiyyah.”””

86 – Abû Tâlib sade:

””Jag frågade Abû ´Abdillâh om den som handlar passivt och säger: ””Jag säger inte att den inte är skapad.”” Vad skall jag göra om jag råkar på honom och han hälsar på mig? Skall jag hälsa tillbaka?”” Han svarade: ””Nej, hälsa inte på honom. Tala inte med honom. Hur skall folket veta hur han är om du hälsar på honom? Hur skall han veta att du fördömer honom? Om du låter bli att hälsa på honom, kommer han att känna sig förnedrad. Då kommer han att veta att du fördömer honom, samtidigt som folket kommer att veta hur han är.”””

87 – Ibn Abî Bazzah sade:

””Den som säger att Qur’ânen är skapad, eller är passiv, och den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat, eller något liknande, infinner sig inte i Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu´alayhi wa sallam) religion förrän han ångrar sig.””