De otrognas begäran om att få slippa straffet

Allâh (´azza wa djall) sade att de otrogna kommer att säga:

”Herre! Vårt onda öde besegrade oss och vi gick vilse. Herre! Befria oss från detta och om vi återfaller [i synd], då hör vi sannerligen till de orättfärdiga.” Han skall säga: ”Bli bortjagade i skam! Och tala inte till Mig!”1

Allâh (´azza wa djall) sade:

”De kommer att ropa: ”Mâlik! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!” Men hans svar blir: ”Här skall ni förbli!”2

Muhammad bin Ka´b al-Quradhî sade:

”Eldens folk har fem böner. I fyra av dem talar de och i den femte tiger de. De kommer att säga:

”Herre! Två gånger har Du låtit oss dö och två gånger har Du kallat oss till liv; finns det en väg ut [ur detta], nu när vi har erkänt våra synder?”3

Då sägs det till dem:

”Detta [drabbar er] därför att ni, då den Ende Guden åkallades, ständigt hädade, men då andra sattes vid Hans sida, trodde ni [på dem].”4

Därefter säger de:

”Herre! Vi har sett och vi har hört; låt oss få återvända [till jorden]! Då skall vi leva ett rättskaffens liv – [nu] har vi visshet.”5

Då sägs det till dem:

”Om Vi hade velat, kunde Vi ha väglett varje människa, men [detta var inte Vår vilja och] så bekräftas Mitt ord: ”Jag skall sannerligen fylla helvetet med djinner och människor, alla tillsammantagna!”6

Därefter säger de:

”Herre! Ge oss en kort frist så att vi får [tid att] besvara Din kallelse och följa sändebuden!”7

Då sägs det till dem:

”Gick ni inte förut ed på att det för er inte fanns någon nedgång?”8

Därefter säger de:

”Herre, låt oss komma bort härifrån! Vi skall göra det rätta och inte handla som vi handlade [förr]!”9

Då sägs det till dem:

”Gjorde Vi inte ert liv tillräckligt långt för att den som så ville skulle ha tid till eftertanke? Och varnaren kom [också] till er!”10

Därefter säger de:

”Herre! Vårt onda öde besegrade oss och vi gick vilse. Herre! Befria oss från detta och om vi återfaller [i synd], då hör vi sannerligen till de orättfärdiga.”11

Då sägs det till dem:

”Bli bortjagade i skam! Och tala inte till Mig!”12

Därefter kommer de aldrig mer att tala.”

Rapporterad av Âdam bin Abî Iyâs och Ibn Abî Hâtim.

Ibn Abî Hâtim rapporterade med sin berättarkedja att ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs sade:

”Eldens folk kommer att ropa:

”Mâlik! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!”

Han kommer att avskärma sig från dem i fyrtio år utan att svara dem. Därefter säger han:

”Här skall ni förbli!”

Då tillber de sin Herre:

”Herre! Befria oss från detta och om vi återfaller, då hör vi sannerligen till de orättfärdiga.”

Då avskärmar Han sig från dem en tid som motsvarar jordens existens. Sedan säger Allâh:

”Bli bortjagade i skam! Och tala inte med Mig!”

Jag svär vid Allâh att de därefter aldrig kommer att säga något mer igen. Det enda ljudet som kommer att komma från dem är åsneskri.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Han kommer att svara dem efter tusen år. Därefter säger han:

”Här skall ni förbli.”

Ibn Mas´ûd sade:

“Efter versen ”Bli bortjagade i skam! Och tala inte med Mig!” kommer ingen att lämna helvetet mer.”

123:106-108

2 43:77

3  40:11

4  40:12

5  32:12

6 32:13

7 14:44

8 14:44

9 35:37

10 35:37

11 23:106-107

12 23:108