De medförde avguderiet till muslimska länder

Imâm as-San´ânî (d. 1182 – rahimahullâh) sade:

Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt syndiga människor som säger sig besitta vetskap om det dolda och visioner.”1

Alla länder hade fallit i avguderi och inte bara ett område eller ett land. Det var utspritt och var tvunget att bekämpas. När sanningen kommer upp till ytan försvinner osanningen ehuru den skulle vara mycken. När solen går upp upphör dimman och mörkret avtar. När sanningens följe propagerar sanningen krossas och avtar osanningen.

Avguderiet spreds i länderna i takt med Sûfiyyahs och Shî´ahs spridning. Det var de som medförde dessa prövningar till de muslimska länderna.

1Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd, sid. 48