De lyckliga och de olyckliga

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 37-38

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

53 – Himmelsfärden är sann. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på en nattfärd till himlen. Färden var fysisk och i vaket tillstånd. Därefter fördes han till de höjder Allâh ville. Allâh ärade honom som Han ville och uppenbarade för honom:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

Hjärtat tog inte miste på vad han såg.”1

Må Allâh hylla och freda honom i båda liven.

54 – Dammen som Allâh (ta´âlâ) har ärat honom och bistått samfundet med är sann.

55 – Medlingen som han förvarar för dem är sann, vilket flera hadîther vittnar om.

56 – Förbundet som Allâh (ta´âlâ) slöt med Âdam och hans avkomma är sant.

57 – Allâh visste och har alltid vetat antalet invånare i paradiset och helvetet. Det antalet kommer vare sig stiga eller sjunka.

58 – Han visste också vad de skulle göra.

59 – Allt man är skapad för är underlättat för en.

60 – Handlingarna räknas efter den sista.

61 – Den lycklige är han som finner sig lycklig i Allâhs beslut, den olycklige är han som finner sig olycklige i Allâhs beslut.

FÖRKLARING

Hâfidh Ibn Radjab (rahimahullâh) sade:

”Tron på ödet består av två punkter:

1 – Tron på att Allâh har alltid vetat vad slavarna ska göra, såväl gott som ont, lydnad som olydnad. Det har Han vetat innan Han skapat dem. Han har alltid vetat vem som ska till paradiset och vem som ska till helvetet. Han har förberett deras belöning respektive straff utifrån deras handlingar innan Han skapat och format dem. Han har skrivit ned det hos Sig. Slavarnas handlingar sker i enlighet med det Han alltid har vetat och skrivit ned.

2 – Allâh har skapat och velat slavarnas alla handlingar, såväl otro som tro, lydnad som olydnad. Denna punkt bekräftas av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och dementeras av Qadariyyah. Den första punkten bekräftades av många Qadariyyah medan deras extremister, liksom Ma´bad al-Djuhanî, dementerade den. Många av Salaf brukade säga:

”Debattera med Qadariyyah om kunskapen; om de bekräftar den förlorar de och om de förnekar den hädar de.”

Imâm ash-Shâfi´î (rahimahullâh) uttalade sig fint då han sade:

Det Du vill sker, ehuru jag inte vill

och det jag vill sker inte om inte Du vill

Du har skapat slavarna utifrån det Du visste

Både ynglingen och gamlingen färdas utmed den kunskapen

Den ene ärar Du, den andre försakar Du

Den ene bistår Du, den andre bistår Du inte

Vissa är olyckliga, andra är lyckliga

Vissa är fula, andra är vackra23

153:11

2Manâqib-ush-Shâfi´î (1/412-413) al-Bayhaqî via ar-Rabî´.

3Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam (1/103).