De lärda särskiljer den sanna läran från den falska

Härmed lyder nyttiga kommentarer som jag har skrivit till denna Salafiyyahs förträffliga lära som Imâm och ´Allâmah Ahmad bin Muhammad at-Tahâwî (rahimahullâh) skrev för att gagna sökarna och lysa upp vägen för dem som letar efter vägledning. Jag tycker att det är lämpligt att ta med nyttiga ord från Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) som en introduktion till dessa kommentarer. Han (rahimahullâh) sade:

”De som kortfattat skriver om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära nämner vad som särskiljer Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah från de otrogna och innovatörerna. Sålunda nämner de hur Allâhs egenskaper skall bekräftas, att Qur’ânen är Allâhs tal och att den inte är skapad och att Han ses på Domedagen tvärtemot Djahmiyyahs, Mu´tazilahs och andras läror som tycker annorlunda. De nämner att Allâh har skapat slavarnas handlingar och att allt som existerar gör så för att Han vill det och att det som Allâh inte vill skall existera existerar inte tvärtemot Qadariyyahs lära från Mu´tazilah och andra som tycker annorlunda. De nämner frågorna om människors namn och domar, löfte om belöning och hot om straff och att den troende hädar inte bara på grund av en synd och att han inte förblir i helvetet tvärtemot Khawâridjs och Mu´tazilahs lära som tycker annorlunda. De analyserar tron och bekräftar att de stora syndarna riskerar att straffas tvärtemot Murdji’ahs lära som tycker annorlunda. De nämner de fyra kalifernas ledarskap och dygd tvärtemot Râfidhahs och andras lära som tycker annorlunda.”

Hans ord ”De nämner frågorna om människors namn och domar” förklarar han på ett annat ställe när han säger:

”Människor har delade uppfattningar om namnen och domarna, det vill säga religionsrelaterade namn som ‘muslim’, ‘troende’, ‘otrogen’ och ‘trotsig syndare’ och deras domar i de båda liven. Mu´tazilah håller med Khawâridj om deras domar i nästa liv och i detta liv. Tvärtemot Khawâridj anser inte Mu´tazilah att stora syndares liv och egendomar är lovliga att tagas. När det kommer till namnen på dem, har de innoverat teorin att de befinner sig mellan två statusar. Denna teori är specifik för Mu´tazilah som är ensam om att tro på den. Alla andra åsikter delar de med andra.”1

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (13/38).