De kortar bönerna i Minâ och ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/770)

1035 – Jag hörde min fader säga:

Via Tâwûs skickade Sufyân ett brev till oss vari det stod: ”Anser du att människorna gick emot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön?”

Det vill säga gällande förkortningen av bönerna. Min fader sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var resande när han anlände från Madînah till Makkah. Han kortade bönerna, varvade Huset, återvände till Minâ och kortade bönerna.”

1036 – Jag frågade min fader om Makkahs invånare ska korta sina böner när de beger sig til Minâ och ´Arafât. Han svarade:

Nej. De har ju inte rest 88.7 km. I början bad Sufyân fulltaligt varefter han började korta.”