De hade samma dogm om Allâhs höghet

Imamernas uttalanden efter al-Djahms och hans dogms uppdykande…

Zakariyyâ as-Sâdjî

524 – Imâm Abû ´Abdillâh bin Battah al-´Ukbarî – författare till det dogmatiska verket ”al-Ibânah al-Kubrâ” – sade: Abûl-Hasan Ahmad bin Zakariyyâ bin Yahyâ as-Sâdjî berättade för oss: Min fader sade:

Dogmen som jag såg våra kollegor Ahl-ul-Hadîth besitta är att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill…”

as-Sâdjî var den lärde av Basrah. Det var under honom som Abûl-Hasan al-Ash´arî studerade Hadîth och Ahl-us-Sunnahs dogm. Han reste till al-Muzanî och ar-Rabî´ och studerade under dem. Han har skrivit böcker som ”´Ilal-ul-Hadîth” och ”Ikhtilâf-ul-Fuqahâ’”. Han träffade Abûr-Rabî´ az-Zahrânî och hans kull. Han blev drygt 80 år och dog 307.

Muhammad bin Djarîr

525 – Abûl-Fadhl Ahmad bin Hibatillâh bin ´Asâkir underrättade oss: al-Hasan bin Muhammad underrättade oss: Abûl-Qâsim al-Asadî underrättade oss: Abûl-Qâsim bin Abîl-´Alâ’ underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Nasr underrättade oss: Abû Sa´îd ad-Daynûrî, Muhammad bin Djarîrs skribent, underrättade oss: Det läses upp för Muhammad bin Djarîr med jag lyssnade. Han sade:

Det räcker för en person att veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Den som säger något annat har gått förlorad och under.”

Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning är full av Salafs bekräftande citat. I samband med Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

… därefter استوى Han إلى himlen…1

återberättade han från ar-Rabî´ bin Anas att det betyder att Han reste Sig. Och i samband med:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

… därefterاسْتَوَى Han Sig عَلَى tronen.”2

återberättade han i alla sammanhang att det betyder att Han höjde och reste Sig över den (علا عليه ارتفع). Efter att han hade citerat Mudjâhid sade han:

Inga islamiska grupper förnekar detta; vare sig de som bekräftar att Allâh är ovanför tronen eller de som förnekar det som Djahmiyyah och andra.”

Han sade i boken ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”3

3 – … har ett ansikte när Han säger:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

”Men din Herres ansikte förblir.”4

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och funderingar. Vi gör dock inte Takfîr på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på dem.”5

Hammâd al-Bûshandjî

527 – Shaykh-ul-Islâm al-Harawî sade: Abûl-´Âlî underrättade oss: Min farfar Mansûr underrättade oss: Ahmad bin al-Ashraf berättade för mig: Hammâd bin Hannâd al-Bûshandjî berättade för oss:

Detta är vad vi har sett världens folk rätta sig efter och betro – ett klargörande av de lärdas metodik och Sunnahs och Ahl-us-Sunnahs drag: Allâh är ovanför den sjunde himlen ovanför Sin tro och distanserad från Sin skapelse. Hans kunskap, myndighet och förmåga är överallt.”

Ibn Khuzaymah, imamernas imam

528 – al-Hâkim Abû ´Abdillâh sade: Jag hörde Abû Dja´far Muhammad bin Sâlih bin Hâni’ säga: Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah säga:

Den som inte erkänner att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och att Han har rest Sig över Sina sju himlar hädar sin Herre. Det är tillåtet att avrätta honom. Antingen ångrar han sig eller också halshuggs han. Därefter skall hans lik kastas på en soptipp så att stanken från hans kadaver inte besvärar muslimerna och de otrogna som har avtal med dem.”

12:29

27:54

35:64

455:27

5Sid. 132