De gudlösas straff

Salomos vishet 3:10

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

10Men de gudlösa skall straffas för sina villfarelser,

dessa som föraktade den rättfärdige och avföll från Herren.

11Olyckliga de som ringaktar vishet och fostran:

deras hopp är fåfängt, deras möda gagnlös,

vad de gör är till ingen nytta.

12De får hustrur utan vett och ondskefulla barn.

Förbannelse vilar över deras avkomma.

13Salig den ofruktsamma som är obefläckad

och aldrig har haft syndigt umgänge:

när Gud kommer till själarna får hon sin lön.

14Salig den snöpte som inte har brutit mot lagen

eller burit på onda tankar mot Herren:

hans trohet skall lönas med en dyrbar gåva,

i Herrens tempel skall han få en bättre lott.

15Ja, dygdens mödor bär ärorik frukt,

och vishetens planta är fast rotad.

16Men äktenskapsbrytares barn skall inte nå mognad,

de som föds ur förbjudet umgänge skall utplånas.

17Och även om de lever länge räknas de för intet,

och till sist får de en ärelös ålderdom.

18Dör de i förtid har de inget hopp

och ingen tröst på avgörandets dag;

19ont blir slutet för ett orättfärdigt släkte.