De fyra imamerna om Allâhs höghet

Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (rahimahullâh) sade:

”Allâh har rest Sig över Sin tron och Han omger allt med Sin kunskap.”

ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

”Resningen över tronen är en av Allâhs (subhânah) egenskaper. Den skall inte föreställas, vilket skolastiken gör.”1

Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Det finns inte en plats utan att den omges av Hans kunskap.”2

Salâmullâh bin Shaykh-il-Islâm ad-Dahlawî (rahimahullâh) sade:

”Umm Salamah, Imâm Dja´far as-Sâdiq, al-Hasan, Abû Hanîfah och Mâlik sade: ”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.”

al-Bayhaqî rapporterade att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade att Allâh är ovanför himlen och inte på jorden och att han sade:

”Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.”

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill och Han stiger ned som Han vill.”3

Samma sak sade Ahmad.

Ishâq sade:

”De lärda är enade om att Han har rest Sig över tronen och vet allting.”

Detta sade även al-Muzanî, al-Bukhârî, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, Abû Ya´lâ, al-Bayhaqî och andra från Ahl-ul-Hadîth.

Ibrâhîm bin al-Hilyah sade:

”Vår väg är Salafs väg. De följde Qur’ânen och samstämmigheten. De trodde på att Allâh har alltid haft fullkomliga egenskaper…” till dess att han sade: ”De trodde på hadîtherna som bekräftar att Han är ovanför tronen och himlen. De bekräftade utan att föreställa eller jämföra och de trodde på att Han är frånskild från Sin skapelse.”

1Fath-ul-Qadîr (3/88).

2at-Tamhîd (7/138).

3Ithbât Sifat-il-´Uluww, sid. 133, av Ibn Qudâmah, Idjtimâ´-ul-Djuyûsh, sid. 164, av Ibn-ul-Qayyim, och al-´Uluww (2/1056) av adh-Dhahabî.