De flesta människorna i helvetet

Eldens verkliga invånare är de som kommer att stanna där för alltid. Det är för dem som Elden är förberedd. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad berör Eldens folk som är dess [verkliga] folk, så kommer de varken att leva däri eller dö.”

Dessa är Eldens verkliga invånare. De är fler än de monoteistiska syndarna som kommer att få lämna Elden efter att ha renats däri. Detta bevisas av hadîthen som rapporteras av Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Allâh kommer att säga till Âdam på Domedagen:

”Allâh befaller dig att ta ut ur Elden människor från din avkomma.” Då säger han: ”Herre! Hur många är sända till Elden?” Då säger Allâh: ”Niohundra nittionio av tusen.” Då föder den havande kvinnan och barnet grånar:

”Och människorna skall ses druckna, fastän de inte är druckna; nej, Allâhs straff är strängt.”2

Människorna besvärades av detta så pass, att deras ansikten ändrades. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Niohundra nittionio från Ya’djûdj och Ma’djûdj och en från er.” Därefter sade han: ”Ni i förhållande till andra människor är som svarta hårstrån på sidan av en vit tjur. Jag hoppas att ni utgör en fjärdedel av paradisets befolkning.” Då sade vi att Allâh var större. Sedan sade han: ”En tredjedel av paradisets befolkning.” Då sade vi att Allâh var större. Då sade han: ”Hälften av paradisets folk.”3

Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni är en tusendel.”

Rapporterad av Imâm Ahmad och al-Hâkim som sade att den är autentisk.

Dessa och liknande hadîther bevisar att de flesta människor hamnar i helvetet. Likaså bevisar de att sändebudens anhängare är ett fåtal jämfört med de andra. Alla människor som lät bli att följa sändebuden hamnar i helvetet förutom de som inte fick  reda på kallet eller inte förstod, något det finns delade åsikter om. Många av dem som tillskriver sig sändebuden följer avskaffade religioner eller ändrade skrifter. Även de hör till helvetet. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Men den som tillhör [andra] samfund och som bestrider dess sanning är kallad till ett möte i Elden.”4

Dessutom finns det många bland dem som tillskriver sig den gällande Skriften och stödda lagstiftningen och sanna religionen som också hamnar i Elden. Dessa människor är hycklare som hamnar i den lägsta nivån av Elden.

Vad beträffar dem som tillskriver sig den sanna religionen invändigt och utvändigt, så har många av dem satts på prövning med tvivel. Dessa människor är Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâl. Det har rapporterats hadîther om att detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper och att alla hamnar de i Elden förutom en grupp.

Likaså har många av dem satts på prövning med synder som hotas med Elden, även om det inte fordrar att de förblir i Elden i evig tid. De har inte räddats från hotet och inte heller har de förtjänat det absoluta löftet om paradiset. Det är nämligen endast en grupp från detta samfund som uppfyller det. Det är de som följer det Allâhs sändebud  (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde invändigt och utvändigt och håller sig borta från syndernas och tvivlens prövningar. Dessa människor är ytterst få och särskilt idag. Qur’ânen bevisar att de flesta människorna hamnar i helvetet; de som följde Djävulen. Allâh säger:

”Iblîs hade rätt i sin uppfattning om dem – de följde honom – [alla] utom en grupp som var sanna troende.”5

Angående de monoteistiska syndarna, så är det flest kvinnor som hamnar i Elden. al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Elden och jag såg att de flesta däri är kvinnor.” Då sades det: ”Tror de inte på Allâh?” Då sade han: ”De är otacksamma mot sina män. De är otacksamma mot fin behandling. Om du behandlar henne väl hela livet för att hon vid ett tillfälle ser någonting hos dig, säger hon: ”Jag har aldrig sett någonting gott hos dig.”6

Muslim rapporterade från Ibn ´Abbâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Elden och jag såg att de flesta av dess invånare är kvinnor.”7

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Sa´îd al-Khudrî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnor! Skänk i välgörenhet! Jag såg att ni utgör majoriteten i Elden.” Då sade de: ”Vad beror det på, Allâhs sändebud?” Då sade han: ”Ni förbannar ofta och är otacksamma mot maken. Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni.”

Likaså rapporterade al-Bukhârî och Muslim från Usâmah bin Zayd att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag stod vid paradisets port och såg att de flesta som träder in i det är de fattiga medan de rika var kvar8 förutom Eldens folk som hade befallts att träda in i Elden. Likaså stod jag vid Eldens port och såg att de flesta som träder in i det är kvinnor.”9

Ahmad rapporterade från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg paradiset och såg att de flesta däri är fattiga. Och jag såg Elden och såg att de flesta däri är kvinnor och rika.”10

Muslim rapporterade från ´Imrân bin al-Husayn som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den minsta befolkningen i paradiset är kvinnor.”11

Vissa människor tycker att det är svårt att kombinera denna hadîth och hadîthen i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om paradisets folk:

”Var och en får två hustrur.”

Vissa har försökt kombinera dem genom att säga att kvinnorna är minoriteten innan de syndiga kvinnorna kommer ut ur Elden. När de väl kommer ut ur Elden, utgör kvinnorna majoriteten.

Det rätta svaret är däremot att Abû Hurayrah avsåg att det kvinnliga könet är större i antal än det manliga i paradiset, inte att de mänskliga kvinnorna är fler än männen. Vad som ytterligare bevisar detta är de autentiska hadîtherna:

”Varenda en av dem får två hustrur från al-Hûr al-´Ayn.”

Dessa två hustrur från al-Hûr al-´Ayn skall varenda man i paradiset få. Gällande fler hustrur, så baseras det på männens nivåer och handlingar. Det finns inget bekräftat som begränsar antalet två hustrur.

1 2:24

2 22:2

3 al-Bukhârî (3348), Muslim (222) och Ahmad (3/32-33)

4 11:17

5 34:20

6 al-Bukhârî (29) och Muslim (907).

7 Muslim (2737).

8 an-Nawawî sade: ”Det vill säga kvar för att betala räkning.” (Sharh Sahîh Muslim (17/44))

9 Muslim (2736).

10 Ahmad (2/173). al-Haytamî sade: ”Dess berättarkedja är bra.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/261))

11 Muslim (2738).