De bästa kvinnorna är de arabiska kvinnorna

Publicerad: 2010-01-17
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (2527)
Förklarare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (16/65)
Dâr al-Kutub al-´Ilmiyyah, 2001/1421

 

2527 – Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah, från Ibn Tâwûs, från hans fader, från Abû Hurayrah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa kvinnorna är de som rider på kameler och är mest omtänksamma mot det faderlösa barnet när det är litet och bäst för sina mäns angelägenheter.””

Harmalah bin Yahyâ berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: Yûnus berättade för mig, från Ibn Shihâb: Sa´îd bin al-Musayyab berättade för mig att Abû Hurayrah hade sagt: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”De bästa kvinnorna är Qurayshs kvinnor. De rider på kameler och är mest omtänksamma mot barnet och bäst för sina mäns angelägenheter.”

Häri nämns Qurayshkvinnornas och deras drags förträfflighet. Dessa drag är att de bland annat handlar omtänksamt och ömt med barnen, uppfostrar dem på ett fint sätt och tar hand om dem.

Dessutom tar de hänsyn till makens rättigheter i samband med hans egendom, tillförlit och liknande.

”De bästa kvinnorna är de som rider på kameler… – Det vill säga arabiska kvinnor. Således sade Abû Hurayrah i hadîthen:

”Maryam bint ´Imrân red aldrig på kamel.”

Hadîthen betyder att Qurayshs kvinnor är de bästa arabiska kvinnorna samtidigt som det är känt att araberna är bättre än icke-araberna över lag. Vad individer beträffar, tar man hänsyn till det specifika tillståndet.