De återberättar Abu Hanifahs ”al-´Âlim wal-Muta´allim”

Också boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim” tillskrivs Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh). Boken handlar om att en student, och tillika bokens författare, vid tillnamn Abû Muqâtil as-Samarqandî ställer frågor till imamen som i sin tur svarar på dem. Via granskning av dess berättarkedja och innehåll framgår det att boken är påhittad i Imâm Abû Hanîfahs namn.

Boken återberättas av Abû Muhammad al-Hârithî al-Bukhârî, från Muhammad bin Yazîd, från al-Hasan bin Sâlih, från Abû Muqâtil, från Abû Hanîfah1.

1 – Abû Muhammad al-Hârithî al-Bukhârî hette ´Abdullâh bin Ya´qûb och var anklagad för påhittning. Ibn-ul-Djawzî sade:

Abû Sa´îd ar-Rawâs sade om denne: ”Anklagad för påhittning.”2

as-Sulaymânî sade:

Han brukade hitta på berättarkedjor till hadîther och hadîther till berättarkedjor. Det är en sorts påhittning.”3

al-Khatîb sade:

Han var en man som återberättade konstiga, förkastade och märkliga saker.”4

Han var alltså känd för att hitta på och sammanställa berättarkedjor. Han dog 345.

2 – Muhammad bin Yazîd är okänd och saknar biografi till fullo.

3 – al-Hasan bin Sâlih är förmodligen Ibn Hayy al-Hamadanî. I så fall var han pålitlig, lärd och dyrkare. Han dog 169.

4 – Abû Muqâtil hette Hafs bin Silm as-Samarqandî. Han dog 208. as-Sulaymânî sade om honom:

Han tillhör dem som hittar på hadîther.”5

al-Djûzadjânî sade:

Han brukade hitta på berättarkedjor till fina uttalanden.”6

Imâm Ibn Mahdî sade:

Vid Allâh! Det är inte tillåtet att återberätta från honom.”7

al-Hâkim sade:

Wakî´ bin al-Djarrâh anklagade honom för lögn i Kûfah.”8

adh-Dhahabî sade:

Han är riktigt svag.”9

Han är alltså en usel återberättare och anklagad för lögn och påhittning.

Berättarkedjan börjar alltså med påhittaren al-Hârithî och slutar med lögnaren och den mycket svage Abû Muqâtil. Hur kan man lita på att en bok med denna berättarkedja verkligen är Imâm Abû Hanîfahs?

1Skriver al-Kawtharî i förordet till ”al-´Âlim wal-Muta´allim”.

2adh-Dhu´afâ’ (2/141).

3Lisân-ul-Mîzân (3/348).

4Târîkh Baghdâd (10/126).

5Lisân-ul-Mîzân (2/323).

6Ahwâl-ur-Ridjâl, sid. 345

7Kitâb-ul-Madjrûhîn (1/26) av Ibn Hibbân.

8al-Madkhal ilâs-Sahîh, sid. 130

9al-Mughnî fîdh-Dhu´afâ’ (6/179).