De är värre idag

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî (d. 1392)

as-Sayf al-Maslûl ´alâ ´Âbid-ir-Rasûl, s. 38

Gravdyrkarna och de som kallar till dem har annullerat Allâhs besked. De har tagit till sig medhjälpare för att uppnå gagn och undkomma skada genom att vända sig till gravar, sätta hopp till dem, ödmjuka sig inför dem och annan dyrkan som bara får tillägnas Allâh (´azza wa djall) allena. De har gjort dem till Allâhs medhjälpare både sett till Hans herrskap och Hans gudomlighet och därigenom fallit i ett avguderi som är värre än de otrogna arabernas avguderi. De andra brukade åkalla dem och be dem om medling, medan dessa idag anser att de till och med förfogar över universumets ordning.