De är Khawâridjs arvingar

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 208-211

Imamerna är enade om att anamma Qur’ânens och Sunnahs texter, oavsett om de är relaterade till dogm, dyrkan, politik eller uppförande med makthavare, individer och grupper. Så länge makthavaren är muslim, är det inte tillåtet att revoltera mot honom. Khawâridj tycker annorlunda. Ty de betror inte Sunnah och de förvränger Qur’ânen. Khawâridj är ständigt i farten alltsedan ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) dagar. De dödade ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) och ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Deras prövning pågår fortfarande. Till deras samtida arvingar hör al-Ikhwân al-Muslimûn och alla deras filialer. De har fyllt världen med problem och prövningar. Det finns inte en prövning utan att de hoppar in i den. Be Allâh skydda er mot deras ondska och list.

De stiftar brödraskap med nasaréer och med Râfidhah. De allierar sig med kommunister och vänder sig till dem för att få hjälp mot makthavarna. Visserligen finns det orättvisa bland makthavarna, men hur ska de bemötas enligt islam? Vad hände med att bara Allâh har rätt att döma? Qur’ânen och Sunnah påbjuder att Allâhs lag råder, såväl med medborgarna som med makthavarna. Båda ska dömas enligt Allâhs lag. Islam påbjuder makthavaren att vara rättvis och tillämpa islamisk föreskrift. Allâh hotar att straffa den som inte styr sitt folk rättvist. Så länge de är muslimer, är det Allâh, och inte vi, som straffar dem. Det tillkommer inte oss att straffa dem, det tillkommer inte oss att revoltera mot dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Israelerna leddes av profeterna. Så fort en profet hade dött efterträddes han av en annan profet. Det finns emellertid ingen profet efter mig men det kommer att finnas många kalifer.” De sade: ”Vad befaller du oss?” Han sade: ”Uppfyll det ena trohetslöftet efter det andra och ge dem deras rättighet. Allâh kommer att fråga dem om det som Han har gett dem makt över.”1

Det finns många relevanta hadîther som klargör Allâhs dom om makthavaren och hur han ska bemötas, och om medborgarna och hur makthavaren ska döma dem. Makthavarna är skyldiga att vara rättvisa. De har ett ansvar inför Allâh (´azza wa djall):

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en herde och hon ansvarar för sin makes hem.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det finns inte en slav som Allâh låter ansvara för hans flock och dör i ett tillstånd där han har svikit sin flock, utan att Allâh förbjuder paradiset för honom.”3

Dessa hadîther är hotfulla. En muslim som gör sig skyldig till det ovanstående sveket inträder inte paradiset med de första muslimerna. Den otrogne förblir i helvetet för alltid. Den muslim som behandlar sin flock orättvist och inte är välvillig mot den, inträder i helvetet för att straffas däri utefter sina synder. Han ska genomgå den värsta rättegången. Vilken rättgång är värst, Allâhs eller din? Ska du ställa makthavaren inför rätta och störta honom? När du störtar honom går du emot Allâhs föreskrift eftersom du är ålagd att härda.

Vi har dragit ut på det här ämnet av den anledningen att vi lever i prövande tider. Det kokar i Bahrain, i Libyen, i Algeriet, i Egypten och överallt. De störtar makthavare nu. Vem efterträder den störtade makthavaren? Kanske någon som är än värre än han. Ty de rättar sig inte efter islam, utan efter demokrati och allt vad den innebär.

1al-Bukhârî (3455) och Muslim (1842).

2al-Bukhârî (7138) och Muslim (1829).

3al-Bukhârî (7150) och Muslim (142).