De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/168-169)

Fråga: Räknas Mâturîdiyyah och Ashâ´irah till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är de som följer Qur’ânen och Sunnah, vidhåller Allâhs (´azza wa djall) rep och rättar sig efter Salafs dogm och dyrkelse. Att folk avviker från deras dogm om Allâhs namn och egenskaper eller dyrkan av Allâh och ändå kallar sig själva för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, är både fel och lögn.

Om en person på Salafs tid föll i Murdji’ahs dogm, uteslöt de honom ur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Om en person föll i Qadariyyahs, Djahmiyyahs och liknande fel, beskyllde de honom för innovation och uteslöt honom ur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det är det korrekta och sunda sättet att behandla Ahl-ul-Bid´a som kallar sig själva för Ahl-us-Sunnah. Numera anklagar de så kallade Wahhâbiyyah för att utesluta dem ur islam. Värt att påpeka är att moderna Khawâridj beskyller Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’. Även förr i världen brukade Khawâridj och Mu´tazilah anklaga Ahl-us-Sunnah för att vara Murdji’ah respektive Mushabbihah och Mudjassimah.