De älskar Abû Hurayrah

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Djâmi´ as-Sahîh (2491)

2491 – ´Amr an-Nâqid berättade för oss: ´Umar bin Yûnus al-Yamâmî berättade för oss: ´Ikrimah bin ´Ammâr berättade för oss, från Abû Kathîr Yazîd bin ´Abdir-Rahmân: Abû Hurayrah berättade för mig:

När min moder var avgudadyrkerska kallade jag henne till islam. En dag när jag kallade henne sade hon något föraktfullt om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Gråtande gick jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag kallar min moder till islam, men hon vägrar. Idag när jag kallade henne igen sade hon något föraktfullt om dig. Be Allâh att Han vägleder Abû Hurayrahs moder.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Vägled Abû Hurayrahs moder!” Jag gick ut och kände mig glad till följd av Allâhs profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åkallan. Då jag kommit fram till dörren märkte jag att den var stängd. Jag hörde min moders röst säga: ”Stanna där, Abû Hurayrah.” Jag hörde ljudet av vatten. Hon badade och tog på sig sin klänning utan att beslöja sig och öppnade dörren. Sedan sade hon: ”Abû Hurayrah! Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Allâhs slav och sändebud.” Gråtande av glädje gick jag tillbaka till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Goda nyheter, Allâhs sändebud! Allâh har bönhört dig och väglett Abû Hurayrahs moder.” Han lovade och hyllade Allâh och talade väl. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Be Allâh att Han låter mig och min moder älskas av Hans troende slavar och att vi älskar dem.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Låt Din lille slav här – det vill säga Abû Hurayrah – och hans moder älskas av Dina troende slavar och låt dem älska de troende.” Ingen troende har hört talas om mig och sett mig utan att han har älskat mig.”