Därför varar frigörelsens vänteperiod tre månadsperioder

Publicerad: 19.10.05

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)
Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/140)

De lärde har delade åsikter om den lösgjorda kvinnans (المختلعة) vänteperiod. Enligt majoriteten ska den vara tre månadsperioder, liksom den frånskilda kvinnans vänteperiod, förutsatt att hon får sin månadsperiod. Den åsikten delar bland andra Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq bin Râhûyah i sina mest kända åsikter. Detsamma rapporteras från ´Umar, ´Alî och Ibn ´Umar. Samma åsikt anammades av Sa´îd bin al-Musayyab, Sulaymân bin Yasâr, ´Urwah, Sâlim, Abû Salamah, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, Ibn Shihâb, al-Hasan, ash-Sha´bî, Ibrâhîm an-Nakha´î, Abû ´Iyâdh, Khallâs bin ´Amr, Qatâdah, Sufyân ath-Thawrî, al-Awzâ´î, al-Layth bin Sa´d och Abû ´Ubayd. at-Tirmidhî sade:

”Åsikten delas av de flesta lärde bland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och andra. De menar att den lösgjorda kvinnans vänteperiod varar lika länge som den frånskilda kvinnans vänteperiod, det vill säga tre månadsperioder. Samma sak anser Sufyân ath-Thawrî, Kûfahs lärde, Ahmad och Ishâq.”1

De utgår från att frigörelse (الخلع) är skilsmässa varför hon ska genomgå den frånskilda kvinnans vänteperiod, sade Ibn Kathîr.

Att frigörelse är skilsmässa är uppenbart sett till innebörden. Ty ersättningen kvinnan ger till mannen motsvarar det mannen förfogar över, nämligen skilsmässan. Skilsmässa är det enda föreskrivna sättet mannen kan separera sig från kvinnan. Ersättningen motsvarar alltså skilsmässan. Det bevisas också av Ibn ´Abbâs hadîth:

”Thâbit bin Qays hustru kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag fördömer verkligen ingenting av Thâbit bin Qays karaktär eller religiositet, men jag föraktar otro i islam.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kommer du att ge tillbaka hans trädgård till honom?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ta emot trädgården och skilj dig en gång från henne.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Det bevisar att ersättningen ges i utbyte mot skilsmässa som är mannens rätt.

1al-Djâmi´ (1185).