Därför ställs frågan

Jag ställer frågan ”Var är Allâh?” då det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till den svarta flickan:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Också Abû Razîn al-´Uqaylî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Det fanns ingen skapelse då och Hans tron var ovanför vattnet.”23

´Uthmân sade till en man han trodde var beduin:

”Beduin! Vet du var din Herre är?”

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).

2Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

3Trots att Abû Razîns hadîth är känd och flera Salafiyyûn känner passion för den, så är dess berättarkedja inte autentisk. Däri finns Wakî´ bin Hudus som adh-Dhahabî sade om:

”Han känns inte vid.”

Det finns ändå tillräckligt med autentiska hadîther i ämnet.