Därför slog ´Umar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/525-526)

3173 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Rapporterad av Ahmad: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Azraq bin Qays, från ´Abdullâh bin Rabâh, från en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Asr, ställde sig en man upp för att be. Då ´Umar såg det tog han tag i hans kläder och sade: ”Sätt dig ned. Bokens folk gick under eftersom de saknade avbräck mellan sina böner.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Också Abû Ya´lâ rapporterad den i sin ”al-Musnad”. Berättarkedjan är autentisk och alla återberättare är pålitliga enligt Muslims villkor. Det enda undantaget är den anonyme följeslagaren, men det stör ingalunda, ty alla följeslagare var hederliga.

Om någon undrar varför det är korrekt att använda sig av denna hadîth för ´Umars godkännande då det är allom bekant att han slog människor som bad två Raka´ât efter ´Asr, är svaret att han slog dem i förebyggande syfte utav fruktan för att de slutligen skulle be när solen gulnat. Det är det som avses med alla hadîther som oinskränkt förbjuder frivilliga böner efter ´Asr, inte att det är förbjudet att be efter ´Asr innan solen gulnar. Till följd därav fördömde han inte mannens bön direkt efter ´Asr. Vad som intygar det ytterligare är att as-Sâ’ib sade om Zayd bin Khâlid al-Djuhanî:

Kalifen ´Umar bin al-Khattâb såg honom be två Raka´ât efter ´Asr varför han slog till honom med sin piska. Efter bönen sade han: ”Slå, du Troendes ledare! Jag kommer inte att sluta be dem efter att ha sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be dem.” ´Umar satte sig ned och sade: ”Zayd! Jag hade inte slagit folk för att de ber dem om jag inte hade fruktat att de kommer att be till natten.”

Förmodligen förmenade ´Umar dem utav fruktan för att de skulle be innan solnedgång, vilket är överensstämmande med hans sons tidigare ord.