Därför skapades tronen innan pennan

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

at-Tibyân fî Aqsâm-il-Qur’ân, sid. 128

Pennorna varierar i nivåer. Den högsta och ädlaste pennan är ödets penna med vilken Allâh skrev ned skapelsernas öden. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” via ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv!” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv ned alltets öde fram till Domedagen.”

De lärda har härmed delade åsikter; är pennan eller tronen den första skapelsen? Det finns två åsikter. Hâfidh Abû Ya´lâ al-Hamadânî har nämnt dem. Den korrekta åsikten är att tronen var före pennan. Beviset för det är den bekräftade hadîthen hos al-Bukhârî via ´Abdullâh bin ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.”

Detta bevisar uttryckligen att ödet skrevs ned efter att tronen hade skapats. Utmed ´Ubâdahs hadîth bestämdes ödet först efter att pennan hade skapats.