Därför kan Muhammad inte ha varit besatt

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

”Tack vare din Herres nåd är du inte besatt!”1

Om du jämför denna svordom med det svurna finner du hur den klargör det på det klaraste sättet. De olika kunskaperna som skrivaren skriver ned med pennan och mottages av människorna i generationer kan inte härröra från en besatt person. De kan endast härröra från en person med ett ypperligt intellekt. Hur kan då budskapet som detta sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade ur denna Skrift som äger den högsta nivån av kunskaper härröra från en besatt person? Faktum är att kunskaperna som Qur’ânen äger är omöjliga för människan att frambringa. Det gäller i synnerhet om personen varken kan läsa eller skriva. Trots det är Skriften skriven i högsta retorik och den är tom på olikheter och meningsskiljaktigheter. Det är omöjligt för alla kloka människor att skriva något liknande om de så skulle samlas för att göra det i en enda människas hjärna. Hur kan den då skrivas av en besatt person som saknar klokhet och urskillningsförmåga för något många levande har? Vad är detta om inte den vidrigaste typen av lögn och klaraste osanning?

Om en man hade skrivit ett enda storslaget brev, en enda poesi eller en enda bok som är ordnade från början till slutet med enhetliga delar som bekräftar varandra skulle alla kloka människor sagt att författaren är en klok person. Ingen hade tillåtit att han anklagas för besatthet trots att hans skrifter kan – och gör – falla i motsägelser och olikheter och imiteras av andra. Hur kan man då anklagas för besatthet om man kommer med en Skrift som inga kloka människor kan motsäga sig eller imitera? Hur kan man anklagas för besatthet om man kommer med en Skrift som visar dem sanningen som de annars inte hade förmått att känna till? Detta bevisas just av att de kloka underkastar sig denna Skrift så att de inte klarar av något annat än att frivilligt och lydigt medge, underkasta sig och underkuvas. Det finns inget intellekten är i så stort behov av som denna Skrift. Denna Skrift fulländar intellekten liksom brösten fulländar det ammande barnet.

Därför är människorna som följer denna Skrift de klokaste människorna helt och fullt. Här har vi deras verk och böcker om olika ämnen. Om de skulle jämföras med verken och böckerna som inte håller med dem skulle skillnaden framstå som gigantisk. För att bevisa det räcker det att se på den kunskap och rättvisa som de har fyllt världen med och hjärtan som de har fyllt med tron och gudsfruktan.

Hur kan då mannen som de följer vara besatt om hans Skrift, vägledning och anhängare är på detta vis? Det som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans anhängare har fått är endast en gåva från Allâh. Därför rentvådde Allâh honom från besattheten med Sin nåd.

168:2