Därför är våra prövningar enkla

Den som kallar människorna till islam med ett allomfattande kall och försöker få människorna att hålla fast vid den islam som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade inom trosläran, dyrkan, affärerna, politiken, ekonomin och allting annat måste bli besvärad av människorna. Allâh är dock vänlig när det kommer till besväret. Han är vänlig med Sina tjänare.

När Han ser att tjänaren är stabil och stark i tron prövar Han honom med en oerhört stor prövning och får hans fiender över honom. Han gör så för att rena honom och höja hans nivå. Därför utsätts profeterna för de största prövningarna och därefter de som är under dem och därefter de som är under dem.

När Allâh vet att tjänaren är klen och svag i tron behandlar Han honom vänligt och trappar ned på hans prövning. Som ni ser är vårt tillstånd sådant.

Titta på kallarna och reformatorerna som levde innan oss alltsedan profeterna och framåt. Titta sen på vårt tillstånd. De tidigare människorna utsattes för sådana prövningar för att Allâh visste hur stark och stabil tro de hade.

Vad oss beträffar, behandlar Allâh oss vänligt. Han benådar oss. Han trappar ned vår prövning för att Han vet att vi är klena och svaga i vår tro. Han är vänlig med Sina tjänare och Han vet allt om dem. Fri är Han från brister!