Därför är hadîthen om Tasbîh-bönen påhittad

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/579)

Det bästa som har rapporterats kring alla dessa böner är hadîthen om Tasbîh-bönen hos Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och andra. Trots det förespråkades den inte av någon av de fyra imamerna. Faktum är att Imâm Ahmad försvagade hadîthen och sade:

”Den är inte autentisk och den bönen är inte rekommenderad.”

Gällande vad som tillskrivs Ibn-ul-Mubârak, så är det inte detsamma som de böner som förknippas med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty de böner som förknippas med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) saknar långa sittningar efter andra Sudjûd, vilket motstrider grundregeln. Således kan en sådan bön inte bekräftas via en liknande hadîth. Den som begrundar principerna inser att den är påhittad.