Därför är Abu Bakr bäst näst profeterna

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rabb al-Ghanî, sid. 26-27

Ahl-us-Sunnah anser att de troendes handlingar varierar. Därför var Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) den bästa människan näst profeterna, ty hans bekräftelse var väldigare än alla andras. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i en hadîth vars autencitet Allâh vet bättre:

Jag har inte kallat någon utan att denne har tvekat – alla förutom Abû Bakr.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Om jag hade valt en förtrogen skulle jag valt Abû Bakr, men han är min broder och följeslagare.”2

Till följd av varierande handlingar och bekräftelse är följeslagarna bäst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets folk kommer att titta upp mot rummens folk såsom de tittar upp mot stjärnorna när de går upp och ned på grund av skillnaden som är mellan dem.” De sade: ”Allâhs sändebud! Är det profeternas nivåer som ingen annan kan uppnå?” Han svarade: ”Jodå! Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är att de är män som trodde på Allâh och bekräftade sändebuden.”3

1Ibn Ishâq i “al-Maghâzî”, sid. 120.

2al-Bukhârî (3656) och Muslim (2383).

3al-Bukhârî (3256) och Muslim (2831).