Därav ´Umars slag

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/3/1426)

3488 – Shurayh sade:

Jag frågade ´Â’ishah om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och hon svarade: ”Han brukade be Dhuhr, sen två Raka´ât, sen ´Asr, sen två Raka´ât.”

Rapporterad av Ishâq bin Râhûyah i ”Musnad ´Â’ishah” (3/894/1031) och via honom as-Sarrâdj i ”al-Musnad” (2/131 – manuskript). Ishâq sade: ´Ubaydullâh underrättade oss: Isrâ´îl underrättade oss, från al-Muqdâm bin Shurayh, från sin fader som sade:

Jag frågade ´Â’ishah om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och hon svarade: ”Han brukade be Dhuhr, sen två Raka´ât, sen ´Asr, sen två Raka´ât.” Jag sade: ”Men ´Umar slog folk på grund av dem och förmenade dem att be dem.” Hon sade: ”´Umar (radhiya Allâhu ´anh) själv bad dem och visste att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be dem. Men dina landsmän jemeniterna är lekmän som först ber Dhuhr, därefter böner mellan Dhuhr och ´Asr, därefter ´Asr och därefter böner mellan ´Asr och Maghrib. Sålunda slog ´Umar dem, vilket var korrekt gjort.”

Berättarkedjan är autentisk. Alla återberättare är pålitliga och al-Bukhârîs och Muslims män, frånsett al-Muqdâm och hans fader Shurayh; de är pålitliga och enkom Muslims män. Ahmad, at-Tahâwî och Ibn Hibbân rapporterade en förkortad version via ett annat håll från al-Muqdâm:

Jag frågade ´Â’ishah om bön efter ´Asr. Hon sade: ”Be. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade dina landsmän jemeniterna att be när solen går upp.”

´Â’ishahs ord består av en sällsynt kuriosa som bevisar att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) förmenade inte dem två Raka´ât efter ´Asr för att inte var föreskrivna, utan som en säkerhetsåtgärd så att folk inte skulle be dem under förbjuden tid, det vill säga i samband med solnedgång. Teorin intygas av rapporteringar som återberättas av Tamîm ad-Dârî och Zayd bin Khâlid al-Djuhanî. Hâfidh Ibn Hadjar förteg dem i ”Fath-ul-Bârî” medan al-Haythamî förklarade Zayds rapportering som god. Vad Tamîms rapportering beträffar, berättade Hishâm bin ´Urwah att hans fader sade:

´Umar gick ut och slog människorna för att de bad två Raka´ât efter ´Asr. Han gick förbi Tamîm ad-Dârî som sade: ”Jag ska inte sluta be dem. Jag bad dem med en person som är bättre än du – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa salla).” Då sade ´Umar: ”Jag hade inte brytt mig om människorna var som du.”

Angående rapporteringen från Zayd bin Khâlid al-Djuhanî, sade as-Sâ’ib:

Kalifen ´Umar bin al-Khattâb såg honom be två Raka´ât efter ´Asr varför han slog till honom med sin piska. Efter bönen sade han: ”Slå, du Troendes ledare! Jag kommer inte att sluta be dem efter att ha sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be dem.” ´Umar satte sig ned och sade: ”Zayd! Jag hade inte slagit folk för att de ber dem om jag inte hade fruktat att de kommer att be till natten.”

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” och via honom och andra Ahmad och at-Tabarânî.