Därav namnet Ibn Abî Kabshah

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/256)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى

”Och att det är Han som är Hundstjärnans Herre.”1

Stammen Khuzâ´ah dyrkade Hundstjärnan. Den förste som introducerade dem till dyrkan av den var en man vid tillnamn Abû Kabshah. Hans resonemang var att alla stjärnor visade sig vågrätt i himlen medan Hundstjärnan visade sig lodrätt. Följaktligen dyrkade Khuzâ´ah den. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kungjorde en religion som skilde sig från arabernas gav de honom namnet ”Abû Kabshahs son” (ابن أبي كبشة) eftersom han skilde sig från dem liksom Abû Kabshah gjorde då han dyrkade Hundstjärnan.

153:49