Därav hyckleriet

128 – Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss, från Shu´bah, från ´Abdullâh bin ´Abdillâh bin Djabr som sade: Jag hörde Anas säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”En hycklares kännetecken är hat mot Ansâr och en troendes kännetecken är kärlek till Ansâr.”

Yahyâ bin Habîb al-Hârithî berättade för oss: Khâlid – det vill säga Ibn-ul-Hârith – berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Abdullâh bin ´Abdillâh, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Kärlek till Ansâr är ett tecken på tro och hat mot dem är ett tecken på hyckleri.”

129 – Zuhayr bin Harb berättade för oss: Mu´âdh bin Mu´âdh berättade för oss… (H) ´Ubaydullâh bin Mu´âdh berättade för oss: Min fader berättade för mig: Shu´bah berättade för oss, från ´Adiyy bin Thâbit som sade: Jag hörde al-Barâ’ berätta att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Ansâr:

”Endast en troende älskar dem och endast en hycklare hatar dem. Den som älskar dem, älskas av Allâh, och den som hatar dem, hatas av Allâh.”

Shu´bah sade:

”Jag frågade ´Adiyy om han hörde al-Barâ’ säga detta och han sade: ”Det var mig han berättade det för.””

130 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ya´qûb – det vill säga Ibn ´Abdir-Rahmân al-Qârî – berättade för oss, från Suhayl, från sin fader, från Abû Hurayrah att Allâhs sändebud (sallâ  Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ansâr hatas inte av en person som tror på Allâh och den Yttersta dagen.”

´Uthmân bin Muhammad bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss… (H) Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, båda två från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Sa´îd som sade: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ansâr hatas inte av en person som tror på Allâh och den Yttersta dagen.”

131 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ och Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash… (H) Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss, från al-A´mash, från ´Adiyy bin Thâbit, från Zirr som sade: ´Alî sade:

”Vid Honom som låter fröna klyvas och skapar människan! Den olärde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har lovat mig att endast en troende älskar mig och att endast en hycklare hatar mig.”