Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker:

1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var de riktade till en person som eventuellt kunde svara på dem. Hur kan då en sådan fråga ställas till en person som har mycket mindre vetskap om Allâhs namn och egenskaper? Alltså är frågan innovation. Följeslagarna (som var samfundets ivrigaste människor om vetskap om Allâhs namn och egenskaper) ställde inte frågan till en person som var betydligt mer kapabel till att svara på liknande frågor än vi är. Alltså är frågan innovation.

2 – Frågan är ett av Ahl-ul-Bid´as drag. Ahl-ul-Bid´a ställer frågor om Allâhs egenskapers beskaffenhet för att besvära dem som bekräftar Hans egenskaper. Men deras frågor är dömda till fiasko och nederlag eftersom de som bekräftar dem överskrider inte Allâhs gränser genom att förvränga och ändra. De bekräftar Allâhs egenskaper såsom de har nämnts i Qur’ânen och utmed Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte.