Därav är blygheten från tron

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/42)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”[1]

al-Khattâbî sade:

”Eftersom blyghet förhindrar personen från synd hör den till tron. Tron handlar ju om att utföra Allâhs (ta´âlâ) påbud och avstå från Hans förbud.”

Såsom människan låter bli att synda för trons sak, gör hon detsamma utav skam. Hadîthen säger:

”Om du inte skäms, får du göra vad du vill.”[2]

Det vill säga att den skamlöse gör allt syndigt och oförskämt. I och med att blyghet, liksom tron, är en anledning att synder inte görs, hör den till tron ehuru den bara skulle vara naturlig.

[1] al-Bukhârî (9) och Muslim (35).

[2] al-Bukhârî (78), Abû Dâwûd (4795) och Ibn Mâdjah (4183).