Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på oliktänkare

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på alla som inte höll med honom. Han sade:

”Han gjorde Takfîr på hela samfundet, lärda som olärda, varpå han bekrigade alla som inte höll med honom.”

Detta bevisar en hänsynslös lögn och en fullkomlig oförskämdhet. Hadîthen säger:

”Till det som människorna fick ta del av från det första profetskapets tal var: Gör vad du vill om du inte skäms.”2

Det är en konstatering av att Shaykhen gjorde Takfîr på hela samfundet, alltsedan profetskapets begynnelse fram till Apokalypsen, som inte håller med honom. Är det rimligt att en klok person som känner Shaykhens tillstånd och hans kall verkligen tror på detta? Inte ens Ahl-ul-Bid´a som Qadariyyah, Djahmiyyah, Râfidhah och Khawâridj gör oinskränkt Takfîr på oliktänkare. Till och med de har en detaljerad syn på sakfrågan.

Shaykhen (rahimahullâh) är inte känd för att ha en unik åsikt. Alla hans uttalanden i Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât är muslimerna enade om. De enda som avviker i sakfrågan är de som har lämnat deras väg, däribland Djahmiyyah, Mu´tazilah och extrema gravdyrkare. Han sade bara det alla sändebud och skrifter har konstaterat. Det vet alla som känner deras budskap. Hans Takfîr var baserad på det fundamentet och efter att sanningen fastställts. Hans agerande var enligt den raka vägen; han följde bara och innoverade inte. Talet i Qur’ânen och Sunnah, följeslagarnas och deras efterträdares uttalanden är allom bekanta beträffande den som avgudar andra med Allâh. Däri delas avguderiet upp i större och mindre sorter. Domen för vardera utövare är bekant för samfundet. Bara han som saknar kunskap om folks tillstånd och sändebudens budskap bemöter det hela omedgörligt.

2Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, sid. 56