Dagens uppror är avvikelse från Salaf

Vi kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Jag tänker gott om dig och säger att du gör detsamma, men du tycks faktiskt inte göra det på grund av en eller annan orsak.

Du har drabbats av samma sak som många andra idag. Ta inte illa upp. Din ställning fordrar konkretisering och religionen handlar ju om välvilja. Idag finns det människor som handlar omedgörligt och avviker från Salafs och imamernas uttalanden varefter de tillåter något inga lärde känner till, nämligen det som idag kallas för uppror mot makthavarna.

Vi anser ju att vissa uppror är tillåtna till skillnad från andra, vilket är konkretiserat i Sunnah1.

1Imâm Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

”Muslim rapporterade via Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som vet har rentvåtts och den som fördömer har skonats. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”

Han rapporterade också via ´Awf bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Era bästa ledare är de som ni älskar och som älskar er och de som ber för er och som ni ber för. Och era värsta ledare är de som ni hatar och som hatar er och de som ni förbannar och som förbannar er.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte ta bort dem med svärdet?” Då sade han: ”Nej, inte så länge de förrättar bönen bland er.”

De två sistnämnda hadîtherna bevisar att makthavarna skall bestridas och bekrigas om de inte förrättar bönen. Det är inte tillåtet att bestrida och bekriga makthavarna om de inte gör en klar otro som vi har bevis för från Allâh (ta´âlâ). ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”

Det betyder att makthavarnas uteblivna bön, som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förknippade revolten mot dem med, är ett bevis från Allâh för deras klara otro.” (Hukm Târik-is-Salâh, sid. 6)