Dagens stora behov av studenter

Kunskap och studier hör till den bästa dyrkan av Allâh (djalla wa ´alâ). Många lärda betraktade studierna som den bästa frivilliga handlingen som slaven kan sysselsätta sig med. Att sprida nyttig kunskap som härrör från Qur’ânen, Sunnah och de pålitliga imamernas förklaringar till Qur’ânen och Sunnah är en kamp för Allâhs (djalla wa ´alâ) sak och en handling som förargar Satan och religionens fiender. Det är tvivelsutan ett faktum. De lärda, oavsett tid och plats, är profeternas arvingar. Det innebär att de upprätthåller religionen. Ju mer kunskap desto större godhet och ju mindre kunskap desto mer okunnighet och ondska.

Idag är vi i ett stort behov av studenter som lär världens muslimer deras religion. Dagens människor är i behov av folk som klargör sanningen för dem, sann Tawhîd, ren troslära, innebörden av att följa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, Sharî´ahs domar, vägen till religiös styrka och vägen till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. Detta kräver ett stort antal studenter såväl inrikes som utrikes. Människorna är i ett stort behov av studenten som lär dem.

Inom Fiqh finns det en princip som säger att medlen har samma dom som målen. Om målet har en viss dygd, dom och frukt så får medlet till det målet, strävan efter det målet och spridningen av det målet samma dom som själva målet sett till plikten, anskaffningen och spridningen. Således belönas personen för medlet om det stämmer överens med Sharî´ah på samma sätt som han belönas för målet som stämmer överens med Sharî´ah. De principlärda säger:

”Det som en plikt är i behov av för att fulländas är också obligatoriskt.”

Medlet är underordnat målet; om målet är obligatoriskt är även dess medel obligatoriskt sett till domen och belöningen. Om målet är rekommenderat så är även dess medel det. Om målet är förbjudet så är även dess medel förbjudet till dess att motsatsen bevisas.