Dagens kall: karaktärer eller politik

Många kallare förhåller sig negativt till den muslimska oenigheten inom förståelsen av religionen. De fredar alla som tillskriver sig dem och låter deras ideologi och åsikter vara. De försöker inte alls ena dem med kunskap och bevis i Qur’ânen och Sunnah, de försöker inte alls korrigera deras fel.

Oftast månar de endast om att leda dem till islamiska karaktärer. Andra lär sina anhängare enbart politik och ekonomi. Det är vad dagens flesta författare skriver om. Vissa av dem ber inte ens. Trots det strävar alla efter ett islamiskt samhälle och ett islamiskt styre. Det går aldrig. Ett samhälle som detta kan inte korrigeras förrän kallarna börjar kalla såsom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till Allâh, utmed Qur’ânen och Sunnah.

Naturligtvis är det omöjligt förrän allt obehörigt som tillskrivs profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och Qur’ânens tolkning rensas. Man måste alltså arbeta seriöst för att filtrera de två källorna för att vi skall kunna filtrera islam från ideologier, åsikter och utspridda dogmer bland de islamiska sekterna, inklusive dem som tillskriver sig Sunnah. Jag anser att inget kall som inte är byggt på korrekta grunder av filtrering kommer att lyckas som sig bör.