Då vittnar vi om en persons inträde till helvetet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/416)

Förkortning: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin ´Alî al-Hanbalî al-Ba´lî (d. 777)

Den som ser en troende syndare får inte vittna om att han skall till helvetet så länge han har en god handling som kan vara anledningen till hans förlåtelse. Han skall inte heller behandla honom som en stor syndare. I stället skall han hoppas på att Allâh benådar honom. Det är till och med möjligt att han hör till Allâhs troende och gudfruktiga slavar eftersom varje from troende är Allâhs troende och gudfruktige slav. Således skall man inte säga att någon muslim skall inträda helvetet om han så dödar sig själv. Det enda undantaget är om man är övertygad om han skall till helvetet, som till exempel självmördaren som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnade om när han tog sitt eget liv med en bajonett, ´Abdullâh bin Abî Salûl och Iblîs och Allâh vet bättre.