Då upphör tal på fredagen

Tha´labah bin Abî Mâlik sade:

De brukade tala medan ´Umar satt på predikstolen. När böneutroparen blev tyst reste sig ´Umar och ingen talade längre.”

Det bekräftar att allt tal upphör när predikaren inleder sitt tal och inte bara när han går uppför predikstolen. Inte heller förbjuder hans inträde i moskén två Raka´ât för moskén.