Då står muslimerna på sina ben

Detta är ett bra tillfälle för att sitta med mina söner och bröder bland studenterna och lärarna från Hadîth-fakulteten. Det är ett väldigt tillfälle för det islamiska samfundet och en återvändo till Allâhs sanna metodik och Ahl-ul-Hadîths, den stödda gruppens, metodik.

Lovprisa Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för denna gåva. Han har gett er ett väldigt tillfälle, nämligen möjligheten att studera Ahl-ul-Hadîths metodik, Sunnahböckerna, Hadîthrelaterad kunskap, Hadîthterminologi och kunskap om kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, som samtliga islamiska kunskaper är baserade på.

Denna metodik är väldig. Varje muslim måste förstå den, ära sig med den och känna stolthet över dess män som Allâh har bevarat denna religion med. Denna religion hade försvunnit om det inte hade varit för Ahl-ul-Hadîth. Hur så? Därför att de spred denna Sunnah, försvarade den, skyddade den och slog tillbaka andras lögner, fel, vanföreställningar och villfarelser och all annan form av ett väldigt skydd som dessa imamer stod för – må Allâh benåda dem.

Se till att ta från dessa goda metodiker. Färdas på deras väg. Ty de har verkligen färdats på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Slå riktig vakt om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg sett till de korrekta troslärorna, handlingarna, domarna och metodikerna.

Jag råder mig själv och er att frukta Allâh och följa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik som Ahl-ul-Hadîth, den stödda och räddade gruppen, följde. Må Allâh vara nöjd med dem och belöna dem med den bästa belöningen för att ha producerat den väldiga och vida godheten som omsluter hela det islamiska samfundet.

Ingen kunskap, eller person som sysselsätter sig med någon kunskap, kan vara utan Ahl-ul-Hadîths kunskaper. Samfundet kommer aldrig att kunna stå på sina ben eller ha något värde förrän det baseras på Ahl-ul-Hadîths metodik. Fiqh, Usûl, Tafsîr och allting annat saknar värde så länge de inte är sammanbundna med Ahl-ul-Hadîths metodik. Begrip denna gåva som Allâh har gett er och tacka Honom för den.