Då står den ledde bredvid imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/125)

al-Bukhârî sade:

27 – Kapitel om att stå skäligt bredvid imamen

683 – Zakariyyâ bin Yahyâ berättade för oss: Ibn Numayr berättade för oss: Hishâm bin ´Urwah underrättade oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev sjuk befallde han Abû Bakr att leda människorna i bön, vilket han gjorde. Vid ett tillfälle kände sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pigg och gick ut medan Abû Bakr ledde människorna i bön. När Abû Bakr fick syn på honom stegade han tillbaka, men han visade med handen att han skulle förbli på sin plats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig jämsides med Abû Bakr. Abû Bakr bad utefter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och människorna utefter Abû Bakrs bön.”

Skälet i rubriken åsyftar ett enligt föreskriften giltigt skäl. För imamen är det förskrivet att stå längst fram, framför de ledda. Han är ju deras ledare. Han ska inte stå mellan dem och be, ty det går emot Sunnah. Men om det finns ett skäl att göra det, som exempelvis platsbrist, får den ledde ställa sig bredvid imamen. Var ska han stå bredvid imamen? Till höger om honom.