Då koppades Ibn ´Umar när han fastade

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/624-628)

848 – Jag frågade min fader om koppning för fastande. Han svarade:

Om han koppas i Ramadhân, bryts hans fasta. I så fall får han fasta en dag till. Han behöver dock inte sona.”

Jag frågade min fader:

Om fastan är frivillig då?”

Han svarade:

Hans fasta är bruten. Han skadas inte av att ta igen den, men jag hoppas att han inte behöver göra det.”

849 – Jag frågade min fader om den fastande som koppas i Ramadhân. Han svarade:

Han ska inte koppas i Ramadhân.”

850 – Jag frågade min fader om mannen som koppas i Ramadhân. Han svarade:

Han ska ta igen dagen utan att sona. ´Atâ’ säger dock att han ska sona.”

851 – Min fader berättade för mig: Hasan bin Mûsâ berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr: Abû Qilâbah al-Djarmî underrättade mig att Shaddâd bin Aws (radhiya Allâhu ´anh) underrättade honom:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en man som koppades i al-Baqî´. Han höll mig i handen, efter den artonde dagen i Ramadhân, och sade: ”Både kopparen och den koppade har brutit fastan.”1

852 – Jag hörde min fader säga:

Detta hör till de mest autentiska hadîtherna i sakfrågan, ty Shaybân återberättade båda hadîtherna: Thawbâns och Shaddâd bin Aws.”

Jag sade till min fader att Shaybân utelämnat en man i Shaddâd bin Aws berättarkedja. Min fader sade:

Även om han gjorde så är de två hadîtherna autentiska när de slås ihop.”

853 – Khalaf bin Hishâm al-Bazzâr berättade för oss: Ibn Zayd berättade för oss, från Ayyûb, från Nâfi´ som sade:

Ibn ´Umar brukade koppas medan han fastade. När han fick reda på Shaddâd bin Aws hadîth, började han koppas på nätterna om han fastade.”

1Abû Dâwûd (2369).