Då infaller Ödets natt

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (792)

792 – Hârûn bin Ishâq al-Hamdânî berättade för oss: ´Abdah bin Sulaymân berättade för oss, från Hishâm, från Ibn ´Urwah, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vara hängiven de tio sista nätterna i Ramadhân och sade: ”Eftersträva Ödets natt de tio sista nätterna i Ramadhân.”1

Sakfrågan har återberättats av ´Umar, Ubayy bin Ka´b, Djâbir bin Samurah, Djâbir bin ´Abdillâh, Ibn ´Umar, al-Falatân bin ´Âsim, Anas, Abû Sa´îd, ´Abdullâh bin Unays, Abû Bakrah, Ibn ´Abbâs, Bilâl och ´Ubâdah bin as-Sâmit.

´Â’ishahs hadîth är god och autentisk. De flesta rapporteringarna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

”Eftersträva den varje udda natt under de tio sista nätterna.”

Från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har det rapporterats att Ödets natt är natten till den tjugoförste, tjugotredje, tjugofemte, tjugosjunde, tjugonionde och den sista natten i Ramadhân.

ash-Shâfi´î sade:

”Det verkar som – och Allâh vet bättre – att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade beroende på frågorna han fick. Det vill säga om han blev frågad om man skulle eftersträva den en viss natt, svarade han vilken natt de skulle eftersträva.”

ash-Shâfi´î sade:

”Jag tycker att den starkaste rapporteringen är den som nämner natten till den tjugoförste.”

Det rapporteras att Ubayy bin Ka´b svor vid Allâh på att Ödets natt är natten till den tjugosjunde och sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade oss om dess kännetecken varefter vi räknade och memorerade.”

Det rapporteras att Abû Qilâbah sade:

”Ödets natt förflyttas under de tio sista nätterna.”

´Abd bin Humayd berättade för oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss, från Ma´mar, från Ayyûb, från Abû Qilâbah som sade:

”Ödets natt förflyttas under de tio sista nätterna.”

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (792).